Haber Detayı
16 Kasım 2015 - Pazartesi 10:00 Bu haber 369 kez okundu
 
İLAN
v.n: 1248
resmi ilan Haberi


TIBBİ (DİŞ) SARF MALZEMESİ VE İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

ISPARTA KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

173 KALEM DİŞ TIBBİ SARF MALZEMESİ ve İLAÇ Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası         : 2015/156983

1- İdarenin

a) Adresi : İstiklal Mah. 113. Cad. No:84 ISPARTA 32100 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası             : 2462327018 - 2462327011

c) Elektronik Posta Adresi                : ispartamerkezisatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 173 Kalem Diş Sarf Malzeme ve İlaç Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Isparta Dr. Sadık Yağcı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Eğirdir

Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Dr.Sadettin Bilgiç Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi, Yalvaç Devlet Hastanesi,

c) Teslim tarihi    : Yüklenici sözleşme süresince sağlık tesislerinin ihtiyaç ve stok durumu ve ilgili genelgeler uyarınca sağlık tesisleri tarafından yazılı olarak yapılacak sipariş taleplerine göre peyder pey mal teslimi yapacaktır. Yazılı yapılacak olan sipariş talepleri yüklenicinin tebligatı aldığı tarihi izleyen 15 gün içinde yerine getirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İSTİKLAL MAH. 113. CAD. NO: 84 MERKEZ https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ldare/Sihirbaz/DokumanHazirlama.aspx#İ SATIN ALMA BİRİMİ MERKEZ /ISPARTA

b) Tarihi ve saati : 08.12.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3.  ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Biyosidal ürün ruhsatı istenen 40 ve 151. kalemlere teklif verecek istekliler biyosidal ürün ruhsatını ihale dosyasında sunacaklardır. 10. kaleme teklif verecek istekliler TAPDK’NİN kurum yetkili alkol dağıtım firmaları listesinde yer aldığına dair liste çıktısını teklif zarfında sunacaklardır. 19,91,92 ve 133. kalemlere teklif verecek istekliler ecza depoları ile ihaleye çıkılan ürünlerin imalatçı veya ithalatçı firmaları girebilir. Ecza deposu ise, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç satmaya yetkili "Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu Ruhsatnamesi"ni, ithalatçı ise ithal için "Sağlık Bakanlığı İthal İlaç İzin Belgesi"ni, imalatçı ise Sağlık Bakanlığından alınmış "İmalatçı Belgesi”ni sunmak zorundadır

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler İle tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı İse İmalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir, isteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir,

a- Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b- Adayın veya isteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c- Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu Meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi,

d- Adatın veya isteklinin kayıtlı olduğu Meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,

e- Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original equipment Manafacturer- orjinal malzeme üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme ,

f- Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İsteklinin TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ( TİTUBB ) kayıtlı olduğunu gösterir belgeler, İstekli teklif edilen ürünün imalatçı ve ithalatçısı ( Tedarikçi Firma ) değil ise, ürünün tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair TİTUBB kayıtlı olduğunu gösterir belgeler. İsteklilerin ihale tarihi itibariyle teklif ettiği tıbbi cihaz/ ürünün TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ( TİTUBB ) kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması, teklif edilen Tıbbi Cihaz/ürün için TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır ibaresi bulunan belgeyi ve ihale malzeme listesindeki sıra numarasına göre ( Ürünün ismi, fiyatı, markası, adeti, UBB barkod nosu )hazırlanan listeyi teklif zarfında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Ancak teklif edilen ürün, üreticisi tarafından tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise ( Tıbbi Cihazlar kapsamında değil ise ) TİTUBB a kayıt ve bildirim işlemi aranmayacak, bu durumda üretici veya ithalatçının yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması yeterli olacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur. Yerli malı belgelerinin üzerine hangi kaleme ait olduğu yazılacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif etmiş oldukları ürüne ait olmak üzere ihtiyaç listesinde belirtilen sayıda numune veya katalog teslim edeceklerdir. Değerlendirme numune veya katalog üzerinden yapılacaktır. Numune veya katalog teslim edilmeyen kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmenin yeterli olmadığı durumlarda idare ek numune isteyebilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Isparta kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Isparta kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: İLAN,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Yazarlar
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Alıntı Yazarlar
Sayfalar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Medipol Başakşehir
36
31
3
3
11
17
2
Galatasaray
35
37
4
2
11
17
3
Fenerbahçe
33
34
2
6
9
17
4
Göztepe
30
30
5
3
9
17
5
Beşiktaş
30
29
3
6
8
17
6
Kayserispor
30
25
3
6
8
17
7
Trabzonspor
29
33
4
5
8
17
8
Sivasspor
26
23
7
2
8
17
9
Bursaspor
25
28
6
4
7
17
10
Yeni Malatyaspor
22
21
7
4
6
17
11
Kasımpaşa
19
25
8
4
5
17
12
Akhisarspor
19
22
8
4
5
17
13
Alanyaspor
18
28
9
3
5
17
14
Osmanlıspor FK
17
26
10
2
5
17
15
Antalyaspor
17
19
8
5
4
17
16
Atiker Konyaspor
15
16
10
3
4
17
17
Gençlerbirliği
14
20
9
5
3
17
18
Kardemir Karabükspor
9
14
12
3
2
17
Arşiv