Haber Detayı
13 Nisan 2015 - Pazartesi 11:43 Bu haber 720 kez okundu
 
S.D.Ü. ISPARTA MERKEZ KURTULUŞ MAHALLESİNDEKİ TAŞINMAZA EĞİTİM TESİSLERİ
İRTİFAK HAKKI KURULARAK YAPTIRILACAKTIR
Resmi İlan Haberi


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Isparta Merkez Kurtuluş Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti üniversitemize ait taşınmaz Eğitim Binası ve Müştemilat (Yeme-içme salonu, Açık-kapalı spor alanları, kantin ve benzeri yerler) alanına ilişkin irtifak hakkı tesisi işi 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45 inci ve 46'ncı maddelerine göre ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adresi : Süleyman Demirel Üniversitesi idari ve Mali işler Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi Çünür/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası : 0 246 211 16 51 - 0 246 237 10 47

c) Elektronik posta adresi : imidb@sdu.edu.tr

2- İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhale edilecek taşınmaz 8.375,55 m2’lik alanlı taşınmazın sınırları içerisinde kalmak kaydı ile yaklaşık 8.357,55 m2 inşaat alanına sahip Eğitim Binası ve Müştemilat (Yeme-içme salonu, Açık-kapalı spor alanları, kantin ve benzeri yerler) alanı emsal 1,00 olarak “irtifak Hakkı” tesisi ile eğitim tesisi yapım işi.

b) Yapılacağı yer : Süleyman Demirel Üniversitesi Merkez, Kurtuluş Mahallesi 14 pafta, 429 Ada,1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine Merkez/ISPARTA

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 240 gün ön izin süresi içerisinde yasal işlemler tamamlandıktan sonra yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) Binaların yapım süresi : İrtifak hakkına konu taşınmaz üzerinde yapılacak bina ve sosyal tesisler ön izin süresinden sonra 2 yıl içerisinde tamamlanacaktır.

e) İşin birinci yıl tahmini üst kullanım bedeli: 95.000,00 TL’dir. KDV hariçtir.

f) İrtifak hakkı süresi: Ön izinlerden sonra irtifak hakkının tapuya tescilinden sonra 29 yıldır. Binaların yapım süresi bu sürenin içerisindedir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer: Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi Çünür/ISPARTA adresinde bulunan Rektörlük İhale Salonunda yapılacaktır.

b) Tarihi ve saati : 24/04/2015 günü Saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: ihaleye katılabilmek için Hak Lehtarlarının 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanununun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları, aşağıda istenilen belgeleri vermeleri ve geçici teminatı yatırmaları gerekir.

A) Kanuni ikametgâh sahibi olması,

B) Türkiye de tebligat için ikametgâh göstermesi, telefon, faks ve e-mail adresi belirtmesi,

C) Cumhuriyet Başsavcılığından ilan tarihinden sonra alınacak olan adli sicil kaydı belgesi getireceklerdir,

a- Gerçek kişi olması halinde Cumhuriyet Başsavcılığından ilan tarihinden sonra alınacak olan adli sicil kaydı belgesi,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişilere ait Cumhuriyet Başsavcılığından ilan tarihinden sonra alınacak olan adli sicil kaydı belgesi,

D) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı,

a- Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre hangi oda siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan;

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edilecek belge,

E) Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair imza sirkülerini vermesi, (Aslı veya noter tasdikli sureti)

F) istekliler adına vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin, vekâletnamesinin aslı veya noter tasdikli sureti ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

G) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektubu verilmesi,

H) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (C), (D),( E) ve (F) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

İ) Yeterlilik verilme keyfiyeti kurumun uhdesindedir.

J) Sosyal Güvenlik Kurumundan prim borcu olmadığına dair belge, (Bu belge Türkiye geneli itibariyle borcu olmadığına dair olacaktır, ilan tarihinden sonra alınmış olması ve ortak girişimlerde her bir ortak tarafından da alınması gerekmektedir.)

K) Vergi Dairesinden borcu olmadığına dair belge, (Bu belge Türkiye geneli itibariyle borcu olmadığına dair olacaktır, ilan tarihinden sonra alınmış olması ve ortak girişimlerde her bir ortak tarafından da alınması gerekmektedir.)

L) Teklif mektubu

4.2 İsteklilerin sahip olması gereken ekonomik ve mali yeterlilikler;

A) irtifak hakkı tesisi kendisine ihale edilecek ve sözleşme imzalanacak olan gerçek veya tüzel kişinin ekonomik ve mali yeterliliğinin belirlenmesinde en az aşağıda belirlenen kıstasları sağlaması zorunludur. 2014 yılında sağlayamayanlar için, 2013 ve 2012 yılları itibariyle;

B) Cari oranın en az 1,50 (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, sonucu bulunan orandır.) olması gerekmektedir.

C) Nakit oranının en az 0,20 (Hazır Değerler/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, sonucu bulunan orandır.) olması gerekmektedir.

D) Asit test oranının en az 0,75 (Dönen Varlıklar - Stoklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, sonucu bulunan orandır.) olması gerekmektedir.

E) Sermaye yapısının en az 0,15 (Öz kaynaklar/Toplam Kaynaklar, sonucu bulunan orandır.) olması gerekmektedir.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Aday veya isteklinin İş ortaklığı olması halinde, ortakların her birinin (B), (C), (D) ve (E) bentlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

F) Öz kaynaklarının en az 15.000.000,00 TL, toplam aktiflerinin de en az 50.000.000,00 TL olması gerekmektedir, (iş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; buna ait kriterleri, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.)

G)  En az 20.000.000,00 TL’lik banka referans mektubu getirilecektir. Banka referans mektubunda tutarın hesabında kredilerinin toplamı dikkate alınacaktır. (İş Ortaklığı olarak ¡haleye katılınması halinde bu belge ortaklardan biri veya birlikte sağlanması zorunludur. )

H) İsteklinin, son 5 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı olarak en az 7.000 m2 Kamu ihale Tebliğinin (Benzer İşlere Dair Tebliği) Benzer iş Grupları listesinde, Üst yapı Grubu işlerden Bili grup işlere uygun benzer iş bitirme belgesinin aslı, (İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; buna ait kriterleri, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.)

İ) Son üç yılda her yıl karının en az 2.500.000,00 TL’nin altında olmaması gerekmektedir. Buna ait gelir tablolarının sunulacaktır, (iş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; buna ait kriterleri, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.)

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, 2013-2012 ve 2011 belgelerini sunabilirler.

İ) ilan tarihinden sonra alınmış kredi borcunda temerrüde düşmediğine dair kanıtlayıcı belge, (iş Ortaklığı olarak ihaleye katılınması halinde, bu belge her bir ortak tarafından sağlanması zorunludur.)

istekliler mali durumlarına ilişkin yukarıda sayılan yeterlilik kıstaslarını 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre belge almış, Yeminli Mali Müşavire veya ilgili vergi dairesine onaylattırarak diğer belgelerle beraber ihaleden önce ihale komisyonuna sunacaklardır.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Şartnamenin 3. maddesine göre belirlenecektir.

6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.İhale dokümanı, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama ve Satış Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve şartnameyi 500,00 TL (BeşyüzTürklirası) karşılığında, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesi veya Ziraat Bankası İsparta Merkez Şubesi nezdinde bulunan 44807896-5723 numaralı hesabına (Kaymakkapı V. D. 4700438000) IBAN Nu.: TR060001000132448078965723 numaralı hesabına şartname bedelini ödeyerek satın alabilirler.

6.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi Çünür/ISPARTA adresine elden veya posta ile teslim edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.

8- Bu ihalede, İdari Şartnamenin 3. maddesine göre teklif verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan Hak Lehtarı ile sözleşme imzalanacaktır.

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 600 (altıyüz) takvim günüdür.

10- Bu ihalede Geçici teminat 2.850,00 TL'dir. Geçici teminat bedeli banka mektubu olarak verilmesi halinde teminat mektubu süresiz ve limit içi olacaktır. Güvence bedeli (Teminat) ise 100.000,00 TL’dir ve güvence bedeline ait teminat mektubu süresiz ve limit için olacaktır. Kabul yapıldıktan sonra Hak Lehtarının vermiş olduğu güvence bedeli (Teminat) iade edilecektir, irtifak hakkı bedeli üzerinden ayrıca %6 oranında kesin teminat alınacaktır. Kesin teminat mektupları süresiz olacaktır. Bu miktar irtifak hakkı (yıl x yıllık irtifak hakkı bedeli) bedeli üzerinden %6 oranında hesaplanacaktır.

11- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

V.N:486

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: S.D.Ü., ISPARTA, MERKEZ, KURTULUŞ, MAHALLESİNDEKİ, TAŞINMAZA, EĞİTİM, TE
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Yazarlar
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Alıntı Yazarlar
Sayfalar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
47
52
6
2
15
23
2
Medipol Başakşehir
46
41
4
4
14
22
3
Fenerbahçe
44
44
2
8
12
22
4
Beşiktaş
41
41
3
8
11
22
5
Kayserispor
35
30
5
8
9
22
6
Sivasspor
34
30
8
4
10
22
7
Trabzonspor
33
36
5
9
8
22
8
Göztepe
33
35
7
6
9
22
9
Akhisarspor
30
31
9
6
8
23
10
Kasımpaşa
29
34
9
5
8
22
11
Yeni Malatyaspor
28
24
8
7
7
22
12
Bursaspor
27
31
10
6
7
23
13
Gençlerbirliği
25
29
9
7
6
22
14
Antalyaspor
24
26
10
6
6
22
15
Alanyaspor
21
34
13
3
6
22
16
Atiker Konyaspor
21
23
12
6
5
23
17
Osmanlıspor FK
19
31
13
4
5
22
18
Kardemir Karabükspor
12
15
16
3
3
22
Arşiv